MUDr. Libor Beneš s.r.o.‚ ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

Vítám vás na nově otevřené sekci mých stránek, to modré písmo jsem já :-)
 
Úvodem informace z ministerstva zdravotnictví
 
  Informace pro rodiče k očkování dětí proti pneumokokovým nákazám
S účinností od 1.1.2010 došlo k úpravě § 30 odst. 2 písm. b) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění (dále jen „zákon“), kterou se mezi péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění zařazuje úhrada očkovacích látek proti pneumokokovým infekcím za podmínek stanovených zákonem.
  Jednou z těchto podmínek je, aby očkovací látky náležely do skupin léčivých látek podle přílohy č. 2 uvedeného zákona, další podmínkou je, aby očkování bylo zahájeno mezi třetím a pátým měsícem věku pojištěnce a 3 dávky očkovací látky byly aplikovány do sedmého měsíce věku pojištěnce nebo se jednalo o přeočkování tohoto dítěte ve druhém roce věku dítěte.
S ohledem na dikci předmětného ustanovení a na účinnost zákona č. 362/2009 Sb. o hrazenou péči půjde v případech očkování zahájeného po nabytí účinnosti zákona, tedy po 1. 1. 2010, a to u dětí, které splňují shora uvedené podmínky. ( Dle metodiky ZP se jedná  o děti narozené po 1. srpnu 2009 )
  Vakcínu bude nakupovat lékař a příslušné zdravotní pojišťovně bude účtovat vpich v hodnotě 184 Kč a očkovací látku jako zvlášť účtovaný léčivý přípravek.
  Kromě uvedeného očkování bude i po 1.1.2010 (tedy stejně jako v minulých letech) probíhat očkování u dětí do 5 let věku, které mají zdravotní indikace uvedené v příloze č. 1 vyhlášky č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, v platném znění.
  Současně není vyloučen postup zdravotních pojišťoven používaný v roce 2009, při kterém mohou i nadále zdravotní pojišťovny přispět na takové očkování ze svého fondu prevence, a to v případech, kdy očkování dětí zahájené před 1. lednem 2010 nelze hradit z veřejného zdravotního pojištění podle novelizovaného zákona s ohledem na podmínky v něm stanovené.
 
  V Praze dne 31.12.2009    
 
 
    Pro upřesnění, jde o nepovinné  očkování, které má být  plně hrazené ze zdravotního pojištění. Naočkovaným dětem poskytuje ochranu proti invazivnímu  pneumokokovému onemocnění.
Více informací o nemocech způsobených pneumokoky najdete v sekci některé nemoci.
Nejvíce jsou těžkým průběhem ohroženy děti do 1 roku života, proto je dobré začít s očkováním co nejdříve, nejlépe zároveň s očkováním hexavakcínou od 13. týdne věku dítěte, pokud to zdravotní stav dítěte umožňuje. Přínosem je tento typ očkování pro děti do 5 let.
Je tedy velkým kladem, že můžete děti nechat naočkovat a nemusíte se rozhodovat zda na očkování peníze máte, nebo ne.  
Proč píšu, že očkování má být plně hrazené a ne že je plně hrazené...
Je zde totiž několik najasností,  o kterých ministerstvo zdravotnictví mlčí,  které nechce řešit.
Stále neznáme přesné podmínky proplácení výkonů a aplikovaných očkovacích látek. Nelze se opírat o nějaká prohlášení zástupců ministerstva v televizi a tisku, potřebujeme smluvní jistotu a garance od zdravotních pojišťoven. Potřebujeme co nejrychlejší řešení sporných otázek, abychom mohli bez obav očkovat.
 
Zveřejňuji otevřený dopis  praktických lékařů pro děti a dorost ministryni zdravotnictví, v kterém vyslovujeme výhrady k novele  ustanovení § 30 odst. 2 písm. b) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění,  jakož i se zněním Metodického pokynu k očkování  
 
 
Vážená paní ministryně, vážení rodiče!

Obracíme se na Vás touto cestou s žádostí o pomoc.

Několik let se pediatři a praktiční lékaři pro děti a dorost snažili o prosazení plošného, státem hrazeného očkování proti invazivnímu pneumokokovému onemocnění.

Byli jsme velmi potěšeni, že se nakonec podařilo tento záměr prosadit a těšili se, že budeme moci od 1.1.2010 začít s očkováním našich pacientů. Bohužel, po seznámení se s novelou ustanovení § 30 odst. 2 písm. b) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění,, jakož i se zněním Metodického pokynu k očkování , který byl v souvislosti s uvedenou novelou ministerstvem vydán, jsme však byli hluboce zklamáni. V následujícím textu se pokusíme o vysvětlení.

Máme dvě zásadní výhrady:

1. Hrazené očkování není dostupné pro všechny děti od 0-2 let za stejných podmínek

Pojišťovnami hrazené očkování proti invazivnímu pneumokokovému onemocnění není určeno pro všechny děti do dovršeného 2. roku života, jak je tomu v ostatních vyspělých státech.

Bude hrazeno jen dětem, které splní tyto podmínky: Očkování bude započato mezi 3. A 5. měsícem a dokončeno do 7.měsíce věku, jen u těchto dětí bude pak ZP uhrazeno i přeočkování ve 2 letech. Ostatním dětem mezi 6. a 12.měsícem věku budou muset očkování nadále hradit rodiče.

Proč? Protože se nedokázali včas rozhodnout a nechat naočkovat dítě dříve? Jedná-li se o dobrovolné očkování, nemají snad rodiče právo zvolit i čas (v rámci intervalu 0-2 roky), kdy chtějí nechat své dítě naočkovat? A jak bude postupováno u dětí, u kterých muselo být ze zdravotních důvodů očkování odloženo, anebo muselo být zvoleno individuální očkovací schéma? Víme sice, že u této skupiny dětí byl přislíben ze strany zdravotních pojišťoven individuální přístup při posuzování důvodu k odložení očkování, ale jde jen o příslib, nikoli pravidlo, jasně definované a tedy uplatnitelné i při případných sporech.

Postup při očkování proti Pneumokoku tak, jak je nyní definován po výše zmíněné novele v zákoně o veřejném zdravotním pojištění ,vnímáme jako diskriminující pro skupinu dětí od 6. do 12. měsíce věku. Takový postup musíme jako lékaři odmítnout, neboť nedává stejné šance na ochranu zdraví z veřejného zdravotního pojištění pro všechny děti a je z finančního hlediska nespravedlivý.

2. Metodický pokyn omezuje lékaře a nutí je vlastními finančními prostředky garantovat státní program.

Jako jediný způsob, kterým může lékař získat očkovací látku pro očkování proti Pneumokoku dle § 30 odst. 2 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění, je její nákup za vlastní finanční prostředky od distribuční společnosti a po aplikaci pacientovi pak vykázání k proplacení ZP.

Vážíme si všech vstřícných kroků, které vůči nám pro zdárné zahájení očkování učinily jak distribuční společnosti (odklad doby splatnosti pro prvních 30 vakcín na 180 dní ), tak zdravotní pojišťovny (příslib včasného proplacení vakcíny), abychom nemuseli investovat vlastní finanční prostředky ihned. Po uplynutí 180ti dnů už však budeme muset pravidelně nakupovat vakcíny každý měsíc a stále sledovat, zda se investované prostředky v platbách pojišťoven vracejí, abychom opět investovali atd. A nejedná se o malé peníze – dle počtu pacientů v jedné praxi jde o několik desítek až sto tisíc korun měsíčně. Dojde ke zvýšení daňové zátěže praxí, k nárůstu administrativy, k dalšímu zatížení lékaře mimo jeho profesi.

Nelze ani vyloučit riziko, že se začnou platby od pojišťoven např. vlivem ztížené finanční situace ZP opožďovat (jak už se v minulosti stalo). Požadovaným postupem by pak jednotliví praktičtí lékaři svými vlastními finančními prostředky nuceně zaštiťovali státem garantovaný program očkování. A distribuční společnosti jako subjekty čistě obchodní nejsou povinny na toto situaci reagovat stabilizací cen či dlouhodobým odkladem splatnost faktur .

Lékařské praxe naopak nejsou obchodní společnosti, lékaři mají jiné povolání a poslání i tak dost náročné duševně, fyzicky i časově. Žádný obecně závazný právní předpis ani rámcová smlouva nestanoví povinnost zdravotnického zařízení nakupovat hrazenou zdravotní péči z vlastních
prostředků. (Tuto skutečnost potvrdilo i právní oddělení ČLK).

Lékař se nesmí stát prostředníkem mezi zájmy ZP (dbající o racionální využití financí určených k léčbě a prevenci) a obchodních společností ( s cílem o vytvoření co největšího zisku).

Z výše uvedených důvodů, vědomi si odpovědnosti za zachování chodu našich praxí i v budoucnu i za ev. ztížených podmínek, požadujeme vedle schváleného způsobu nabývání očkovacích látek ještě alternativu, při které by možnost získání očkovací látky nebyla přímo závislá na finanční situaci lékařské praxe. Jako nejlepší a velmi transparentní způsob se nám jeví stejná pravidla, jaká jsou t.č. definována ve výše jmenovaném metodického pokynu pro zvláštní očkování proti chřipce, tj. možnost napsání vakcíny na recept s označením plné úhrady ZP. Distribuci očkovacích látek z lékárny dle pokynů SUKLu jsme schopni zajistit (léta jsme ji takto zajišťovali z OHES).

Lékař si pak svobodně dle svých možností vybere tu variantu, kterou považuje pro svou praxi a své pacienty za vhodnější. Při jakékoli změně podmínek je pak schopen bez problémů reagovat a tak zajistit nejen očkování, ale celý bezproblémový chod své praxe.

 

Vážená paní ministryně, vážení rodiče!

Nejde nám o prosazování vlastního prospěchu, nechceme komplikovat situaci kolem hrazeného očkování proti Pneumokoku, o které jsme tolik let bojovali a kdysi (byť za úhradu) úspěšně uvedli do praxe. Chceme rovné šance pro všechny děti a chceme zachování svobody lékaře při rozhodování jak o očkování samotném, tak o chodu praxe, za kterou máme zodpovědnost.

Věříme, že nás pochopíte a podpoříte.

 

 

Složitost situace kolem očkování proti pneumokokům dokumentuje i níže uvedená stížnost České lékárnické komory na nezákonný postup Státního ústavu pro kontrolu léčiv :

 

Věc: Stížnost na nezákonný postup Státního ústavu pro kontrolu léčiv při zařazení údaje o úhradě léčivého přípravku SYNFLORIX a při rozhodování o maximální ceně tohoto přípravku SYNFLORIX je spolu s léčivým přípravkem PREVENAR znám jako vakcína proti pneumokokovým infekcím, která má být od 1. 1. 2010 plně hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění při aplikaci novorozencům v ambulanci lékaře a která je distribuována přímo lékaři. SYNFLORIX (vaccinum pneuomococcale polysach. coniug. ads.) je léčivý přípravek registrovaný centralizovanou procedurou vložený do databáze SÚKL v období od 1. 4. 2009 do 30. 4. 2009. SYNFLORIX neměl od své registrace až do 31. 12. 2009 stanovenu maximální cenu od SÚKL. Rozhodnutím SÚKL sp. zn. SUKLS203584/2009 ze dne 30. 12. 2009 byla přípravku SYNFLORIX INJ SUS 1X0.5ML STŘ+J kód SÚKL 0149034 (dále jen „SYNFLORIX“) stanovena maximální cena ve výši 1.013,82 Kč. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 31. 12. 2009, doložka právní moci byla na rozhodnutí vyznačena dne 30. 12. 2009 (den před nabytím právní moci?!). Rozhodnutí je vykonatelné od 1. 1. 2010. Na základě článku XXII bodu 2 zákona č. 362/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010 („Janotův balíček“), došlo ze zákona ke snížení maximální ceny přípravku SYNFLORIX o 7 % z původních 1.013,82 Kč na 942,85 Kč s účinností od 1. 1. 2010. SÚKL zveřejnil v aktualizovaném seznamu léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění ke dni 1. 1. 2010 maximální cenu přípravku SYNFLORIX ve výši 942,85 Kč. V tomtéž seznamu SÚKL zveřejnil u přípravku SYNFLORIX ke dni 1. 1. 2010 údaj o jeho úhradě z veřejného zdravotního pojištění ve výši 1.301,21 Kč s uvedením symbolů S a A
Symbol S znamená, že úhrada byla stanovena ve správním řízení podle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění (dále jen „zákon“). Symbol A označuje podle § 27 vyhlášky č. 92/2008 Sb. léčivý přípravek, který lékař vzhledem k jeho charakteru podává při výkonu ambulantní péče a který se účtuje zdravotní pojišťovně v souvislosti s příslušným výkonem jako zvlášť účtovaný přípravek. V aktualizovaném seznamu léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění zveřejnil SÚKL ke dni 8. 1. 2010 u přípravku SYNFLORIX údaj o jeho úhradě z veřejného zdravotního pojištění ve výši 1.163,- s uvedením symbolů Z a A. Oproti předchozímu seznamu došlo ke snížení úhrady o 138,21 Kč a změně symbolu S na symbol Z. Symbol Z znamená, že hodnota úhrady se změnila ze zákona č. 362/2009 Sb. ve znění účinném od 1. 1. 2010 snížením o 7 %. Výše uvedené rozhodnutí SÚKL o stanovení maximální ceny přípravku SYNFLORIX a údaje zveřejněné v seznamu o výši úhrady přípravku SYNFLORIX k 1. 1. 2010 i k 8. 1. 2010 jsou v rozporu se zákonem. SÚKL zveřejnil v seznamu údaj o úhradě přípravku SYNFLORIX a podmínku hrazení přípravku (symbol A), aniž by tomuto zveřejnění předcházelo správní řízení a rozhodnutí o výši a podmínkách úhrady. V seznamu aktualizovaném k 1. 1. 2010 přitom uvedl symbol S, podle nějž měla být úhrada stanovena ve správním řízení. Následně byla tato skutečnost v seznamu aktualizovaném k 8. 1. 2010 zakryta symbolem Z, tedy že úhrada byla snížena ze zákona o 7 %. Tvrzené snížení o 7 % je samo o sobě nesprávné, protože snížení úhrady z 1.301,21 Kč na 1.163,- Kč je snížením o 10,62 %. Podstatné však je, že ohledně přípravku SYNFLORIX nikdy nebylo vedeno řízení o výši a podmínkách úhrady. V řízení, které bylo vedeno, došlo pouze ke stanovení maximální ceny přípravku, jehož účel je zcela jiný. Údaj o úhradě musí přitom vždy vycházet z rozhodnutí. Veškeré údaje zveřejněné v seznamu o úhradě přípravku SYNFLORIX tak byly zveřejněny v rozporu se zákonem. Stanovení maximální ceny léčivého přípravku je způsobem cenové regulace. Tu je vůči léčivému přípravku možné podle cenového předpisu uplatnit jen v případě, je-li přípravek hrazen z veřejného zdravotního pojištění. Přípravek je hrazen z veřejného zdravotního pojištění, pokud SÚKL rozhodl o výši a podmínkách jeho úhrady. Jak vyplývá z již uvedeného, rozhodnutí SÚKL o výši a podmínkách úhrady přípravku SYNFLORIX neexistuje. SYNFLORIX proto není hrazen z veřejného zdravotního pojištění a není přípustné jej cenově regulovat stanovením maximální ceny. SÚKL tak vydal rozhodnutí o stanovení maximální ceny, aniž by k tomu byly splněny zákonné podmínky.  Přípravek SYNFLORIX je v současné době distribuován do ordinací lékařů a aplikován pacientům s mylným předpokladem, že jeho poskytování je hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. SÚKL nestanovil úhradu přípravku ve správním řízení a chybně uveřejnil údaj o úhradě do seznamu léčivých přípravků, z něhož čerpá informace o úhradách odborná i laická veřejnost. Dokud nebude pravomocným rozhodnutím SÚKL stanovena úhrada přípravku, nebude možné jej hradit z veřejného zdravotního pojištění. Úhrady za přípravky aplikované pacientům od 1. 1. 2010, které by zdravotní pojišťovny lékařům až do řádného stanovení úhrady poskytly, by byly plněním bez právního důvodu. Česká lékárnická komora jako subjekt, který podle správního řádu nemá k dispozici jiný prostředek ochrany, podává s odkazem na výše uvedené skutečnosti  stížnost proti nesprávnému postupu SÚKL a žádá, aby byla v zákonné lhůtě vyrozuměna o jejím vyřízení. V Praze dne 11. 1. 2010 Mgr. Stanislav Havlíček prezident České lékárnické komory Příloha: právní rozbor ze dne 11. 1. 2010 Na vědomí: Ministerstvo zdravotnictví ČR, k rukám ministryně zdravotní pojišťovny, k rukám ředitelů Česká lékařská komora Ministerstvo financí, k rukám ministra Úřad vlády, k rukám premiéra GlaxoSmithKline, s.r.o. AIFP, ČAFF  
 
a druhá stížnost na druhou možnou očkovací látku
 
Věc: Stížnost na nezákonný postup Státního ústavu pro kontrolu léčiv při zařazení údaje o úhradě léčivého přípravku PREVENAR a při rozhodování o maximální ceně tohoto přípravku PREVENAR je spolu s léčivým přípravkem SYNFLORIX znám jako vakcína proti pneumokokovým infekcím, která má být od 1. 1. 2010 plně hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění při aplikaci novorozencům v ambulanci lékaře a která je distribuována přímo lékaři. PREVENAR je pneumokoková sacharidová konjugovaná vakcína, adsorbovaná, injekční suspenze. PREVENAR neměl podle seznamů SÚKL nehrazených přípravků až do 31. 12. 2009 stanovenu maximální cenu od SÚKL. Rozhodnutím SÚKL sp. zn. SUKLS192224/2009 ze dne 25. 11. 2009 byla přípravku PREVENAR INJ SUS 1X0.5ML STŘ+J kód SÚKL 0027357 (dále jen „PREVENAR“) stanovena maximální cena ve výši 1.273,32 Kč. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 18. 12. 2009, doložka právní moci byla na rozhodnutí vyznačena dne 22. 12. 2009. Rozhodnutí je vykonatelné od 1. 1. 2010. Na základě článku XXII bodu 2 zákona č. 362/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010 („Janotův balíček“), došlo ze zákona ke snížení maximální ceny přípravku PREVENAR o 7 % z původních 1.273,32 Kč na 1.184,19 s účinností od 1. 1. 2010. SÚKL zveřejnil v aktualizovaném seznamu léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění ke dni 1. 1. 2010 maximální cenu přípravku PREVENAR ve výši 1.184,19 . V tomtéž seznamu SÚKL zveřejnil u přípravku PREVENAR ke dni 1. 1. 2010 údaj o jeho úhradě z veřejného zdravotního pojištění ve výši 1.613,70 s uvedením symbolů S a A. Symbol S znamená, že úhrada byla stanovena ve správním řízení podle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění (dále jen „zákon“). Symbol A označuje podle § 27 vyhlášky č. 92/2008 Sb. léčivý přípravek, který lékař vzhledem k jeho charakteru podává při výkonu ambulantní péče a který se účtuje zdravotní pojišťovně v souvislosti s příslušným výkonem jako zvlášť účtovaný přípravek. V aktualizovaném seznamu léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění zveřejnil SÚKL ke dni 8. 1. 2010 u přípravku PREVENAR údaj o jeho úhradě z veřejného zdravotního pojištění ve výši 1.613,70 s uvedením symbolů Z a A. Oproti předchozímu seznamu došlo ke změně symbolu S na symbol Z. Symbol Z znamená, že hodnota úhrady se změnila ze zákona č. 362/2009 Sb. ve znění účinném od 1. 1. 2010 snížením o 7 %. Výše uvedené rozhodnutí SÚKL o stanovení maximální ceny přípravku PREVENAR a údaje zveřejněné v seznamu o výši úhrady přípravku PREVENAR k 1. 1. 2010 i k 8. 1. 2010 jsou v rozporu se zákonem. SÚKL zveřejnil v seznamu údaj o úhradě přípravku PREVENAR a podmínku hrazení přípravku (symbol A), aniž by tomuto zveřejnění předcházelo správní řízení a rozhodnutí o výši a podmínkách úhrady. V seznamu aktualizovaném k 1. 1. 2010 přitom uvedl symbol S, podle nějž měla být úhrada stanovena ve správním řízení. Následně byla tato skutečnost v seznamu aktualizovaném k 8. 1. 2010 zakryta symbolem Z, tedy že úhrada byla snížena ze zákona o 7 %. Tvrzené snížení o 7 % je samo o sobě nesprávné, protože výše úhrady nebyla mezi 1. a 8. 1. změněna. Podstatné však je, že ohledně přípravku PREVENAR nikdy nebylo vedeno řízení o výši a podmínkách úhrady. V řízení, které bylo vedeno, došlo pouze ke stanovení maximální ceny přípravku, jehož účel je zcela jiný. Údaj o úhradě musí přitom vždy vycházet z rozhodnutí. Veškeré údaje zveřejněné v seznamu o úhradě přípravku PREVENAR tak byly zveřejněny v rozporu se zákonem. Stanovení maximální ceny léčivého přípravku je způsobem cenové regulace. Tu je vůči léčivému přípravku možné podle cenového předpisu uplatnit jen v případě, je-li přípravek hrazen z veřejného zdravotního pojištění. Přípravek je hrazen z veřejného zdravotního pojištění, pokud SÚKL rozhodl o výši a podmínkách jeho úhrady. Jak vyplývá z již uvedeného, rozhodnutí SÚKL o výši a podmínkách úhrady přípravku PREVENAR neexistuje. PREVENAR proto není hrazen z veřejného zdravotního pojištění a není přípustné jej cenově regulovat stanovením maximální ceny. SÚKL tak vydal rozhodnutí o stanovení maximální ceny, aniž by k tomu byly splněny zákonné podmínky.
Přípravek PREVENAR je v současné době distribuován do ordinací lékařů a aplikován pacientům s mylným předpokladem, že jeho poskytování je hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. SÚKL nestanovil úhradu přípravku ve správním řízení a chybně uveřejnil údaj o úhradě do seznamu léčivých přípravků, z něhož čerpá informace o úhradách odborná i laická veřejnost. Dokud nebude pravomocným rozhodnutím SÚKL stanovena úhrada přípravku, nebude možné jej hradit z veřejného zdravotního pojištění. Úhrady za přípravky aplikované pacientům od 1. 1. 2010, které by zdravotní pojišťovny lékařům až do řádného stanovení úhrady poskytly, by byly plněním bez právního důvodu. Česká lékárnická komora jako subjekt, který podle správního řádu nemá k dispozici jiný prostředek ochrany, podává s odkazem na výše uvedené skutečnosti stížnost proti nesprávnému postupu SÚKL a žádá, aby byla v zákonné lhůtě vyrozuměna o jejím vyřízení. V Praze dne 11. 1. 2010 Mgr. Stanislav Havlíček prezident České lékárnické komory Příloha: právní rozbor ze dne 11. 1. 2010 Na vědomí: Ministerstvo zdravotnictví ČR, k rukám ministryně zdravotní pojišťovny, k rukám ředitelů Česká lékařská komora Ministerstvo financí, k rukám ministra Úřad vlády, k rukám premiéra Wyeth Whitehall Czech s.r.o. AIFP, ČAFF  
 
nikdo neví, jak tyto stížnosti dopadnou,  a jaký to bude mít dopad na proplácení,  resp. nepropácení očkování ze strany zdravotních pojišťoven
TOPlist